ഫാക്ടറി ടൂർ

ഏകദേശം 1 (4)

കമ്പനി

1ഏകദേശം (2)

ഓഫീസ്

rd (1)

ആർ ആൻഡ് ഡി ഡിസൈൻ ടീം

ഏകദേശം 1 (12)

ഉൽപ്പന്ന ഉപകരണം തുറക്കുക

ഏകദേശം 1 (8)

പ്രോസസ്സിംഗ് പരിശോധന

ഏകദേശം 1 (10)

പൂപ്പൽ നിർമ്മാണം

7ad758aa9736be9db6ea027e700e8cc

ഇൻജെക്ട് ചെയ്തു രൂപകൽപന ചെയുന്ന ശൈലി

f15

പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്

ഉൽപ്പന്ന പരിശോധന

വെയർഹൗസ്

വെയർഹൗസ്

വെയർഹൗസ്